حلزونی انتقال مواد

انواع سیستم های انتقال مواد حلزونی

انواع سیستم های انتقال مواد حلزونی در سایز های متفاوت و متناسب با نوع مواد، شیب خط انتقال، طول مسیر و… طراحی و ساخته می شود.

اسکرو
الک سانتریفیوژ