سیستم تخلیه ی جامبوبگ

تخلیه جامبوبگ

از این سیستم برای تخلیه ی کیسه های بزرگ (جامبوبگ) با ظرفیت های متفاوت و انتقال آن به دستگاه های مورد نظر استفاده می شود.

این سیستم ها می توانند ساده یا همراه با سیستم توزین باشند.

تخلیه، توزین و دوزینگ
تخلیه جامبوبگ

گالری تصاویر