سیستم کنترل جریان مواد و هوادهی مخازن و سیلوها
برخی از

مزایا

  • ایجاد حرکت در مواد بدون اعمال ضربه به جداره

  • حل مشکل پل زدن و چسبیدن مواد در مخازن و سیلوها

  • هوادهی به مواد در داخل قیف ها و خروجی ها به منظور روان شدن مواد

  • قابل استفاده جهت مواد غذایی و معدنی، انواع پودر و گرانول

جاروی پنوماتیکی

شکستن پل در قیف ها و هوپرها
جاروی پنوماتیکی برای شکستن پل در قیف ها و هوپرها
شکستن پل در قیف ها و هوپرها

هوادهی و ویبره

هوادهی و ویبره مواد داخل قیف ها و هوپرها در جداره و نزدیکی خروجی
هوادهی و ویبره
هوادهی و ویبره

پالس قوی هوا (air blast)

حل مشکل پل زدن مواد درقیف ها و سیلوهای سیمان، کربنات کلسیم و … با استفاده از پالس قوی هوای فشرده به صورت چرخشی
پالس قوی هوا
پالس قوی هوا (air blast)
پالس قوی هوا (air blast)