سیستم کنترل جریان مواد و هوادهی مخازن و سیلوها

برخی از

مزایا

 • ایجاد حرکت در مواد بدون اعمال ضربه به جداره

 • حل مشکل پل زدن و چسبیدن مواد در مخازن و سیلوها

 • هوادهی به مواد در داخل قیف ها و خروجی ها به منظور روان شدن مواد

 • قابل استفاده جهت مواد غذایی و معدنی، انواع پودر و گرانول

  جاروی پنوماتیکی

  شکستن پل در قیف ها و هوپرها

  هوادهی و ویبره

  هوادهی و ویبره مواد داخل قیف ها و هوپرها در جداره و نزدیکی

  پالس قوی هوا (air blast)

  هوادهی و ویبره مواد داخل قیف ها و هوپرها در جداره و نزدیکی خروجی