حلزونی (اسکرو) انتقال مواد

انواع سیستم های انتقال مواد حلزونی در سایز های متفاوت و متناسب با نوع مواد، شیب خط انتقال، طول مسیر و... طراحی و ساخته می شود.
پروژه اجرا شده
۰ +
سیستم نصب شده
۰ +
مجموع متراژ نصب شده
۰ +

تصاویر